top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
De-Zal 1L

BESKRIVELSE


Et produkt for desinfisering av hender med forskningsdokumentert effektivitet mot koronaviruset. Viser virucidal aktivitet mot innkapslede virus (testet i henhold til EN 14476) og bakteriedrepende egenskaper. Akkumuleres i epidermis som forlenger effekten (ca. 3 timer). Ødelegger bakterier som befinner seg i de dypere hudlagene. Inneholder oljede og fuktighetsgivende stoffer som forhindrer uttørking av hendene og bevarer deres mykhet.

Produktet er dermatologisk testet.


Tillatelse til omsetning av biocidprodukt 0585/TP/2020.

 

 

BRUKSOMRÅDE


-offentlige institusjoner (barnehager, barnehager, skoler, kontorer)
-gastronomi, næringsmiddelindustri

-helsetjenester

 


BRUKSMÅTE


Les produktets sikkerhetsdatablad før bruk.
Må ikke fortynnes med vann.
Hånddesinfeksjon: Gni 3 ml av produktet inn i hende og la de tørke

 

 

SAMMENSETNING:


100 g av produktet inneholder:
- 2,2 g klorheksidindiglukonat
- 61 g propan-2-ol

 

PH 7

 

Sikkerhetsdatabladet sendes ut på forespørsel.

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Faresedler: se bilder

 

Farlige stoffer: 2-propanol

 

Faresetninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

De-Zal 1L

kr 119,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page